Αρχική   Χάρτης   Επικοινωνία Στατιστικά

 

 

Προυποθέσεις συνταξιοδότησης     Υπολογισμός σύνταξης    Ασφαλιστικοί νόμοι

 

 

ΕΝΤΥΠΟ

 "ΕΝΩΣΗΣ"

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

"ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΗ"

ΝΣΚ ΚΛΑΔΙΚΕΣ

ΠΑΜΕ

ΠΕΣ-ΝΑΤ

ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΕΡΓΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΟΥΛΗ

ΕΥΡΩΒΟΥΛΗ

ΑΡΧΕΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

e - ΠΕΜΕΝ 

 

 

Εισαγωγή μελών

Username

Password

 

 

Νομοθεσία - ΝΑΤ Κοινωνική Ασφάλιση - Ασφαλιστικοί νόμοι

19.12.2016

Ν.4445/2016

Άρθρο 26: Τροποποίηση του άρθρου 35 του ν.4387/2016

Υπολογισμός εφάπαξ ΤΠΑΕΝ και ΤΠΚΠΕΝ

07.06.2016

Υπουργ. Απόφαση: Αριθ. Οικ. 26083/887

Αναπροσαρμογή κύριων συντάξεων Προστασία καταβαλλόμενων συντάξεων.

Υπουργ. Απόφαση: Αριθ. Οικ. 25909/470

Αναπροσαρμογή καταβαλλόμενων συντάξεων του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης.

07.06.2016

Υπουργ. Απόφαση: 25908/469

1. Καθορισμός των τεχνικών παραμέτρων υπολογισμού των εφάπαξ παροχών.

2. Καθορισμός των τεχνικών παραμέτρων σχετικά με τις παροχές του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης.

12.05.2016

Ν. 4387/2016

Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού συνταξιοδοτικού συστήματος Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις.

29.05.2014

Υπουργ. Απόφαση: Αριθ.Φ.80000/9964/400.

Αύξηση της Τακτικής Εισφοράς ασφαλισμένου του ΤΠΚΠΕΝ κατά 40%.

11.09.2013

Υπουργ. Απόφαση: Αριθ.Φ/Α.6/6/10544/756.

Αύξηση της Τακτικής Εισφοράς ασφαλισμένου του ΤΠΑΕΝ κατά 41,5%.

31.12.2012

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου: ΦΕΚ Α, Αριθ.Φυλ.256

  Άρθρο 15: ΕΚΑΣ καταβάλλεται στους συνταξιούχους γήρατος, αναπηρίας και θανάτου, με την συμλπήρωση του 65ου έτους.

  Άρθρο 17: Απασχόληση συνταξιούχων

21.11.2012

Γνωστοποίηση διατάξεων του ν.4093/2012 και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή του σχετικά με την αύξηση ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης (ΙΚΑ/ΕΤΑΜ)

21.11.2012

Γνωστοποίηση διατάξεων του ν.4093/2012 και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή του σχετικά με την αύξηση ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης (περί ΝΑΤ)

01.03.2012

Ν.4052/2012

Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρμογή του νόμου Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας και άλλες διατάξεις.

(Νόμος για τα επικουρικά ταμεία)

28.02.2012

Απόφαση για αναπροσαρμογή των συντάξεων ΝΑΤ

(Μειώσεις συντάξεων ΝΑΤ 7%)

27.10.2011

Ν.4024/2011

Άρθρο 2 Ρύθμιση θεμάτων ασφαλιστικών φορέων

05.08.2011

Ν.3996/2011

Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις

( Άρθρο 42 : Απασχόληση συνταξιούχων)

16.06.2011

Ν.3978/2011

Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Υπηρεσιών και Προμηθειών στους τομείς της Άμυνας και της Ασφάλειας − Εναρμόνιση με την Οδηγία 2009/81/ΕΚ − Ρύθμιση θεμάτων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας

(Άρθρο 116 : Κατάργηση του ΚΑΕΟ)

18.05.2011

Ν. 3965 /2011

Αναμόρφωση πλαισίου λειτουργίας Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών, σύσταση, Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας και άλλες διατάξεις

(Απαλλαγή εισφορών στην κρουαζιέρα)

15.07.2010

Ν.3863/2010

Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις

20.12.2007

Ν.3622/2007

Ενίσχυση της ασφάλειας πλοίων, λιμενικών εγκαταστάσεων και λιμένων και άλλες διατάξεις.

(ΝΙΕΝ στο ΝΑΤ Ασφαλιστικές εισφορές πλοίων Ro/Ro)

08.06.2007

Ν.3569/2007

Συνεταιρισμοί θαλάσσιας αλληλασφάλισης και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας ΥΕΝ (Ρύθμιση ναυτολογίων, ΚΑΕΟ, Συνταξιοδότηση Ραδιοτηλεγραφητών, απαλλαγή των ποντοπόρων εφοπλιστών από τις ασφαλιστικές εισφορές προς ΝΑΤ-άρθρο12-)

04.11.2005

N.3409/2005

Καταδύσεις αναψυχής και άλλες διατάξεις

(Δρομολόγηση άγονων γραμμών Απαλλαγή εισφορών κρουαζιέρας)

11.01.2005

Π.Δ 8/2005

Τροποποίηση διατάξεων Π.Δ 894/1981όπως αυτό τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Π.Δ 296/1985 Περί της παρεχόμενης εις τους ασφαλισμένους του Οίκου Ναύτη προστασίας

05.12.2002

Ν.3075/2002

Τροποποίηση και συμπλήρωση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας

27.06.2001

Ν.2932/2001

Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών σε θαλάσσιες ενδομεταφορές. Θέματα ΝΑΤ

30.06.1987

Ν.1711/1987

Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων της Νομοθεσίας για το ΝΑΤ

31.05.1985

Π.Δ 296/1985

Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του Π.Δ 894/1981 Περί της παρεχόμενης εις τους ασφαλισμένους του Οίκου Ναύτη προστασίας

25.08.1981

Π.Δ 894/1981

Περί της παρεχόμενης εις τους ασφαλισμένους του Οίκου Ναύτη προστασίας

08.11.1980

Ν. 1085/1980

Περί ελάχιστης εις το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο ασφαλιστικής προστασίας και άλλων τινών διατάξεων

14.12.1978

 Π.Δ. 913/1978

Περί κωδικοποίησης νομοθεσίας ΝΑΤ

11.07.1978

Ν.792/1978

Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων της περί ΝΑΤ νομοθεσίας

11.08.1973

Ν.Δ. Αριθ. 99

Περί συστάσεως Κεφαλαίου Ναυτικής Εκπαίδευσης και ρυθμίσεως θεμάτων αναφερομένων στην δημόσια ναυτική εκπαίδευση

07.09.1957

Ν.Δ 3736/1957

Περί Ταμείου Προνοίας Αξιωματικών Ε.Ν

Ν.Δ 3737/1957

Περί Ταμείου Προνοίας Κατωτέρων Πληρωμάτων Ε.Ν

28.03.1955

Ν.Δ 3170/1955

Περί Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου

21.06.1951

Α.Ν. 1846/1951

Περί Κοινωνικής Ασφάλισης